Privacy Statement

Muziekvereniging Constantia hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Muziekvereniging Constantia houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
Als Muziekvereniging Constantia zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemene zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onderaan deze deze pagina. Onze AVG-verklaring kunt u hier downloaden en inzien.

Verwerking van persoonsgegevens van leden

Persoonsgegevens van leden worden door Constantia verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:
 •  Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over activiteiten, concerten en uitnodigingen;
 • Het verspreiden van nieuwsbrieven;
 • Contributie.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
 • Lidmaatschapsovereenkomst.
Voor de bovenstaande doelstellingen kan Constantia de volgende persoonsgegevens van u vragen:
 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Telefoonnummer(s)
 • E-mailadres
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Bankrekeningnummer
Daarnaast maakt Constantia gebruik van de zogenaamde “Teamapp”. Leden zijn zelf verantwoordelijk voor het invullen en beheren van de gegevens in deze app. Constantia voert in deze app geen gegevens van haar leden in. Leden zijn zelf verantwoordelijk voor hun gegevens in deze app en de privacy-instellingen van de app.

Verwerking van persoonsgegevens van donateurs en geïnteresseerden

Persoonsgegevens van donateurs en/of geïnteresseerde worden door Muziekvereniging Constantia verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
 •  Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
 • Mondelinge toestemming, toestemming via donateursinschrijving, toestemming via formulier.
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Muziekvereniging Constantia de volgende persoonsgegevens van u vragen:
 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • Bankgegevens;
 • E-mailadres.
Uw persoonsgegevens worden door Muziekvereniging Constantia opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
 • Gedurende de periode dat men gezien wordt als een donateur en/of geïnteresseerde.

Verwerking van persoonsgegevens van ZZP-ers

Persoonsgegevens van ZZP-ers worden door Constantia verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
 • De overeengekomen opdracht;
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Constantia de volgende persoonsgegevens van u vragen:
 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Geslacht.
Uw persoonsgegevens worden door Constantia opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees en oud leden

Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door Constantia verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
 • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
 • Het inschrijving formulier Nieuwsbrief;
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Constantia de volgende persoonsgegevens van u vragen:
 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • E-mailadres.
Uw persoonsgegevens worden door Constantia opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
 • Gedurende de periode dat men aangemeld is.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
 • Het verzorgen van muzieklessen.
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Portretrecht en beeld/geluidsmateriaal

Door aanvaarding van deze privacy policy stemt het lid, of de ouders van leden die de leeftijd van 16 jaar nog niet hebben bereikt, in met het gebruik door muziekvereniging Constantia van beeld- en geluidsmateriaal waarop hij of zij is afgebeeld of waaraan hij of zij heeft meegewerkt. Het beeld en geluidsmateriaal gemaakt tijdens lessen, optredens, voorstellingen en/of andere activiteiten van Constantia zal uitsluitend worden gebruikt voor PR- en publicatiedoeleinden. Natuurlijk gaat Constantia zorgvuldig om met het beeld en geluidsmateriaal. Er wordt niets geplaatst waardoor leden en leerlingen schade kunnen ondervinden Uw toestemming geldt alleen voor beeld en geluidsmateriaal die door Constantia, of in opdracht van Constantia worden gemaakt. Het kan voorkomen dat anderen beeld of geluidsmateriaal maken tijdens activiteiten. Constantia heeft daar geen invloed op, maar gaat ervan uit dat deze personen ook terughoudend zijn bij het plaatsen van beeld en geluidsmaterialen op internet.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU. Minderjarigen Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Muziekvereniging Constantia bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
 • Alle personen die namens Muziekvereniging Constantia van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze vrijwilligers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op! Contactgegevens: Secretariaat Constantia p/a Steenloper 2 4872 CV  Etten-Leur secretaris@constantia-el.nl